بشقاب میناكاری اصل اصفهان کهن با طراحی ایرانی اصفهانی که این مینا كاری شما را به صنعت بالای مینا كاری اصفهانی بیشتر آشنا میکند این بشقاب میناكاری اصل اصفهان یک عطیقه است.

115,000 تومان